Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti uživatelů při využívání webové stránky  www.proweddy.cz (dále také jen “webové stránky”) a další související právní vztahy.

2.     Webové stránky jsou platformou, kde se mohou spojit uživatelé hledající služby nabízené na těchto stránkách s uživateli, kteří tyto služby nabízejí.

3.     Provozovatel (společnost Elvex Group s.r.o.) je pouze provozovatelem webových stránek, což znamená, že zajišťuje technický provoz webových stránek, administraci a provoz vyhledávače svatebních profesionálů. Provozovatel není agenturou práce ve smyslu § 58 a násl. zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Provozovatel není ani zprostředkovatelem smluvního vztahu ve smyslu § 2445 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4.     Všichni uživatelé, kteří na webových stránkách nabízejí své služby, tak činí dobrovolně, svým jménem a provozovatel jejich činnost nijak neřídí a neodpovídá za řádné plnění objednaných služeb z jejich strany. To znamená, že veškeré případné nedostatky, „reklamace“ a jiné případné nároky, které ve spojení s poskytováním služeb mohou uživatelům přijímajícím nabízené služby vznikat, se uplatňují výhradně u jednotlivých uživatelů, kteří tyto služby poskytují. Provozovatel odpovídá výhradně za funkčnost webových stránek.

5.     Je výhradně na uživatelích, kteří na webových stránkách hledají služby, aby si vybraného uživatele poskytujícího služby prověřili. Provozovatel nemůže zaručit, že vybraný uživatel  vykoná objednané služby řádně, svědomitě a spolehlivě – za toto odpovídá výhradně sám uživatel – poskytovatel.

6.     Právní vztah, který vznikne mezi uživatelem hledajícím služby a uživatelem, který je poskytuje, může mít v každém jednotlivém případě jinou podobu. Za správnou identifikaci vzniklého právního vztahu a za splnění všech zákonem předepsaných povinností, které zákon s takovým právním vztahem spojuje, jsou odpovědní výhradně sami uživatelé. Provozovatel řádné plnění právních povinnosti uživatelů nijak nekontroluje. Mezi provozovatelem a uživateli neexistuje jakýkoliv pracovněprávní vztah.

7.     Pro potřeby těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí:

·       provozovatelem obchodní společnost Elvex Group s.r.o., IČ 24181862, se sídlem Čujkovova 1714/21, Ostrava, 700 30, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 82996/KSOS

·       webovými stránkami stránky www.proweddy.cz

·       uživatelem fyzická nebo právnická osoba registrovaná na některém z účtů webových stránek 

o   uživatelem hledajícím služby takový uživatel, který na webových stránkách poptává služby; typicky je takovým uživatelem budoucí nevěsta, ženich

o   uživatelem poskytujícím služby takový uživatel, který na webových stránkách nabízí služby; typicky je takovým uživatelem svatební fotograf, DJ atd

 

    • VOP se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky užití webových stránek www.proweddy.cz

8.     Znění VOP může provozovatel jednostranně měnit či doplňovat. O každé takové změně provozovatel vhodným způsobem (prostřednictvím uživatelského účtu a/nebo e-mailem) informuje uživatele nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn. Nebude-li uživatel se změnou VOP souhlasit, má právo bez jakékoliv sankce vypovědět smlouvu/přestat využívat webové stránky.

9.     Použití webových stránek a aplikací či jakéhokoli jiného softwaru třetí strany (např. GoPay) se řídí platnou a aktuální licenční smlouvou, resp. obchodními podmínkami této třetí strany. Objednané služby mohou podléhat také dalším podmínkám, které si stanovuje příslušný uživatel nabízející služby.

  II.         Prohlášení uživatelů

1.     Uživatelé potvrzují, že:

·       jsou plně svéprávní (starší 18 let popř. jim byla svéprávnost přiznána soudem)

·       veškeré informace a údaje poskytnuté provozovateli (zejména údaje udané při registraci) jsou pravdivé, přesné a aktuální.

2.     Uživatelé se zavazují, že:

·       budou své údaje v případě jejich změny bez zbytečného odkladu aktualizovat prostřednictvím webových stránek a aplikací

·       se zdrží použití webové stránky k jinému účelu, než k jakému jsou určeny, zejména jejich použití k jakýmkoli nezákonným účelům, způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval webové stránky anebo snížil jejich výkon

·       se zdrží obcházení a nebo modifikování bezpečnostních opatření webových stránek, nahrávání souborů obsahujících viry, trojské koně či jiné škodlivé kódy, snah o vstup na účty jiných uživatelů či jiného narušování jakéhokoli bezpečnostního opatření

·       uchovají poskytnuté přístupové údaje ke svému účtu v tajnosti, neposkytnou je třetí osobě a zachovají přiměřenou obezřetnost při používání webových stránek, zejména dodržením obecných bezpečnostních zásad nakládání s přístupovými údaji

3.     Souhlasem s těmito VOP berou uživatelé na vědomí a souhlasí, že:

·       že webové stránky nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob

·       v případě ztráty či poškození dat, které se váží k jeho uživatelskému účtu, nemá nárok požadovat obnovu těchto dat; provozovatel není povinen nahradit případnou škodu způsobenou ztrátou či poškozením těchto dat (zejména jde o provedené rezervace služeb, kredity apod.)

·       provozovatel nekontroluje uživatelem přímo či nepřímo vyplněné údaje (jako např. jméno, příjmení, adresu atd), avšak vyhrazuje si právo tak kdykoliv učinit.  Provozovatel tak neručí za správnost uvedených údajů.

·       provozovatel je oprávněn činnost webových stránek kdykoliv přerušit, pozměnit či ukončit.

·       provozovatel má povinnost starat se o přiměřenou propagaci zejména zveřejňováním na webových stránkách a webech třetích stran (ve výsledcích vyhledávání Google a na Facebooku). 

 

III.         Podmínky využití služeb

Uživatelský účet

1.     Pro využívání webových stránek nabízení svých služeb je nutné, aby si poskytovatel služeb vytvořil uživatelský účet (dále jen „účet“) prostřednictvím registračního formuláře dostupného na webových stránkách.  Registrace, resp. vytvoření účtu je podmíněno souhlasem s těmito VOP. Registraci může uživatel provést na základě platné emailové adresy a pravdivých údajů.

2.     Samotná registrace je pro poskytovatele služeb zdarma.  Pro poskytovatele jsou všechny funkce dostupné zdarma k vyzkoušení na dobu prvních třech (3) měsíců.  Zakoupení členství  je dobrovolné.

 

3.     Prostřednictvím účtu může poskytovatel nabízet poptávané služby týkající se pořádání svateb. 

4.     V profilu poskytovatele služeb jsou zveřejněny zejména následující údaje: fotografie nebo logo poskytovatele, popř. fotografie, které sám poskytovatel k  profilu nahraje, plné jméno, profilový text o poskytovateli, oblast, v níž působí, webové stránky, telefon.  Veškeré nahrané soubory se řídí platnými předpisy zákonů č. 121/2000 Sb. (autorský zákon) a č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.     Provozovatel si vyhrazuje právo k užití nahraných souborů např. svatební fotografie, blog  k propagaci webu proweddy.cz na sociálních sítích a to pouze s uveřejněním autora.

6.     Všichni registrovaní i neregistrovaní uživatelé smí používat webové stránky a veškeré údaje z nich získané pouze za účelem nalezení poskytovatele poptávaných služeb. Jiné použití je zakázáno.

7.     Poskytovatel služeb je povinen ve svém kalendáři, který je vázán na jeho profil doplňovat obsazené termíny ve kterých již nebude možno nabízené služby poskytnout.

8.     Pro vyhledání poskytovatele služeb není nutná registrace. Pro poptání a odeslání poptávky služeb je již registrace nutná. Registrace, resp. vytvoření účtu je podmíněno souhlasem s těmito VOP. Registraci může uživatel provést na základě platné emailové adresy a pravdivých údajů.

 

Domlouvání uživatelů na poskytnutí služeb

9.     Provozovatel poskytuje uživatelům vyhledávač (webové stránky), na kterém mohou budoucí novomanželé hledat, nalézt a kontaktovat poskytovatele služeb. Druh právního vztahu, který vznikne mezi nimi si určují v mezích zákona sami účastníci tohoto vztahu, tedy např novomanželé a svatební fotograf. Za správnou identifikaci vzniklého právního vztahu a za splnění všech zákonem předepsaných povinností, které zákon s takovým právním vztahem spojuje, jsou odpovědní výhradně sami dotčení uživatelé. Provozovatel řádné plnění právních povinnosti uživatelů nijak nekontroluje.

 

10.     Poskytovateli služeb je umožněno nabízet hodnocení svého profilu pomocí zaslaného formuláře. Provozovatel neručí za pravdivost hodnocení, ale bude pravidelně kontrolovat obsah a hodnověrnost hodnocení. Provozovatel bude postihovat nekalé praktiky, např spam, lživé nebo jinak nevhodné hodnocení.

Členství

11.  Zakoupením členství se poskytovateli služeb zpřístupní profil poskytovatele služeb, který lze vyhledat pomocí vyhledávače na proweddy.cz  Členství je platné pouze po dobu na kterou si členství poskytovatel předplatil. 

12.  Platbu za členství lze provést na základě odeslané faktury a to bezhotovostním převodem na účet provozovatele a účet poskytovatele svatebních služeb bude aktivován po připsání na účet provozovatele.  Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ceny jsou platné v den platby členství a provozovatel si vyhrazuje právo na změnu. O změnách budou uživatelé informováni v řádném předstihu. 

13.  Před vypršením platného členství bude provozovatel poskytovatele v dostatečném časovém předstihu informovat.

14.  Po vypršení členství již profil poskytovatele nebude možno vyhledat ve svatebním vyhledávači proweddy.cz. Profil bude stále přístupný majiteli účtu. Po opětovném zakoupení členství bude profil viditelný pro vyhledání, plně funkční a bude obsahovat všechny údaje, soubory i hodnocení jako před vypršením členství nebo po poslední úpravě majitele účtu. 

 

Smluvní podmínky a platba za služby 

15.  Smluvní podmínky a platby za služby probíhá výhradně mezi poskytovateli a hledajícím služby. Provozovatel do transakcí a smluvních vztahů nijak nezasahuje a neručí.

 

 

 

  IV.         Ochrana osobních údajů

1.     Ochranu osobních údajů uživatelů upravují naše Zásady ochrany osobních údajů.

 

 V.         Závěrečná ustanovení

1.     Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s webovými stránkami nebo smlouvou uzavřenou mezi uživatelem a provozovatelem prostřednictvím webových stránek se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován.

2.     Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

3.     Uveřejnění všeobecných obchodních podmínek na webových stránkách se považuje za písemnou formu ve smyslu předchozího znění obchodních podmínek.

4.     Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich uveřejnění na webových stránkách, tj. 1. 3. 2019.

 

 

 

 

 

 

GDPR

 

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Prosím seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

O všechna data se budeme starat jako o vlastní. Ne proto, že nám něco nařizuje EU, ale z důvodů lidských. Nikdy Vaše data nezneužijeme, pro nás je to otázka cti.

Vaše data budou u nás jako v peřince.

 

 

1  Správce osobních údajů

1.1 Správce osobních údajů Elvex Group s.r.o., IČ 24181862, se sídlem Čujkovova 1714/21, Ostrava, 700 30, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 82996/KSOS (dále jen „správce“), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

1.2 Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu § 6 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně osobních údajů), resp. čl. 28 nařízení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny

1.3 Správce tyto osobní údaje shromažďuje  prostřednictvím svatebního vyhledávače na adrese https://www.proweddy.cz (dále jen „web“).

 

2  Zpracovávané údaje

2.1 Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.

 

 

 

 

 

 

1

Účel zpracování: plnění smluvního vztahu

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa

Kategorie subjektu údajů: klient

správce

Doba uchování: 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu

2

Účel zpracování: účetní a daňové účely

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa

Kategorie subjektu údajů: klient

Kategorie příjemců: správce

Doba uchování: 5 let po ukončení smluvního vztahu

3

Účel zpracování: statistické účely

Kategorie osobních údajů: IP adresa

Kategorie subjektu údajů: klient

Kategorie příjemců: správce

Doba uchování: 24 měsíců po navštívení internetové stránky

4

Účel zpracování: zasílání obchodních sdělení

Kategorie osobních údajů: e-mailová adresa, telefonní číslo

Kategorie subjektu údajů: klient

Kategorie příjemců: správce

Doba uchování: 24 měsíců po ukončení smluvního vztahu

5

Účel zpracování: zobrazování reklam

Kategorie osobních údajů: e-mailová adresa, IP adresa

Kategorie subjektu údajů: klient

Kategorie příjemců: správce

Doba uchování: 3 měsíce po navštívení internetové stránky

6

Účel zpracování: oprávněný zájem

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa

Kategorie subjektu údajů: klient

Kategorie příjemců: správce

Doba uchování: 5 roky po ukončení smluvního vztahu

7

Účel zpracování: plnění dalších zákonných povinností

Kategorie osobních údajů: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa

Kategorie subjektu údajů: klient

Kategorie příjemců: správce

Doba uchování: 5 roky po ukončení smluvního vztahu

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Jednotlivými účely zpracování se míní následující:

2.2.1 plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě registrace na webu proweddy.cz.

2.2.2 účetní a daňové účely znamená: evidence účetnictví ve smyslu účetní a daňové legislativy;

2.2.3 statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme proto, abychom mohli zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah;

2.2.4 zasílání obchodních sdělení : znamená: zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), prostřednictvím krátkých textových zpráv nebo prostřednictvím telefonního hovoru;

P.S. Můžete si ale být jisti, že Vám žádné nesmyslné nabídky odesílat nebudeme!!! Zasílat Vám budeme pouze informace o změnách či vylepšeních na PROWEDDY.CZ

2.2.5 zobrazování reklam znamená: zobrazování reklam na internetových stránkách na základě statisticky zjištěných preferencí zákazníka;

2.2.6 oprávněný zájem znamená: účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od uplynutí záruční doby na zboží a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Chceme stále zkvalitňovat své služby a případně poskytovat služby nové a lepší; chceme se bránit maření takové činnosti; proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou naším oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), předávání osobních údajů v rámci skupiny podniků pro vnitřní admnistrativní účely, oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný;

2.2.7 plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci a podobně.

2.3 Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, provedení obchodu, zařízení služby apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou jste správci případně udělili souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

2.4 Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně . Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3  Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu

3.1 Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:

3.1.1 Plnění smluvního vztahu

3.1.2 Zasílání obchodních sdělení

3.1.3 Účetní a daňové účely

3.1.4 Statistické účely

3.1.5 Zobrazování reklam

3.1.6 Oprávněný zájem

3.1.7 Plnění dalších zákonných povinností

4  Práva subjektu údajů

4.1 Jako subjekt údajů máte uvedená práva, která pro Vás z právních předpisů vyplývají a která můžete kdykoliv uplatnit. Jedná se o:

4.1.1 právo na přístup k osobním údajům, podle kterého máte právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává Vaše osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen Vám bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace;

4.1.2 právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého máte právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již Vaše osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, máte právo požadovat jejich výmaz. Pokud nechcete žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, můžete žádat omezení zpracování;

4.1.3 právo požadovat vysvětlení v případě, že máte podezření, že zpracování osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy;

4.1.4 právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů;

4.1.5 právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se Vás týkají, které jste poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR;

4.1.6 právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad Vaším zájmem, právy nebo svobodami;

4.1.7 právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud jste udělili správci souhlas se zpracováním osobních údajů.

5  Cookies

5.1 Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.

5.2 Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

5.2.1 Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

5.2.2 Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

5.3 V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

5.4 Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

5.5 K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz. Používáním internetových stránek vyjadřujete souhlas propojením následujících služeb:

5.5.1 Google

5.5.2 Facebook

5.5.3 Instagram

5.6 Kvůli zobrazení cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních sítí na jiných internetových stránkách předáváme těmto reklamním a sociálním sítím údaje o vašem chování na webu; nepředáváme jim však vaše identifikační údaje.

5.7 Odmítnutí souborů cookies

Nastavení použití souborů cookies je součástí Vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookies ve výchozím nastavení automaticky přijímá. Soubory cookies lze pomocí Vašeho webového prohlížeče odmítnout nebo omezit je na Vámi vybrané typy.

Informace o prohlížečích a o způsobu nastavení předvoleb pro soubory cookie můžete nalézt na následujících webových stránkách nebo v další dokumentaci internetových prohlížečů

 

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs 

Firefox https://support.mozilla.org/cs/kb/rozsirena-ochrana-proti-sledovani-ve-firefoxu-pro-?redirectlocale=cs&redirectslug=povoleni-zakazani-cookies 

Internet Explorer  https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Android  https://support.google.com/chrome/answer/2392709?visit_id=1-636270856459123937-2696746637&rd=1&co=GENIE.Platform%3DAndroid&oco=1 

Iphone a Ipad   https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=cs&co=GENIE.Platform%3DiOS&oco=1 

6  Předávání do třetích zemí

6.1 Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7   Informace a otázky

7.1 Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách https://www.proweddy.cz nebo prostřednictvím e-mailu na info@proweddy.cz